Ungdom i Fokus

Idrettsrådet Stavanger har en tilskuddsordning som skal gi økonomisk støtte til lag eller treningsgrupper som ønsker å legge ekstra til rette for at det sosiale aspektet ved idrett skal spille en større og bedre rolle

Mål for ordningen: Stoppe frafallet blant ungdom i idretten.

SAMSUNG CSC

 

Kriterier for å motta støtte:

  • Laget/Treningsgruppen alder: Årskull 2003-2005
  • Ønskelig med maksimal 1års aldersspenn i gruppen
  • Laget/treningsgruppens idrettslag må fatte et vedtak om at klubben ønsker å prioritere disse ungdommene.
  • Laget/treningsgruppen må forplikte seg til å arbeide aktivt i minimum ett (1) år (følger skoleruta) med prosjektet. Intensjonen er at arbeidet skal fortsette utover dette året.
  • Det må lages en detaljert årsplan som omhandler tiltaket/satsingen.
  • Laget/treningsgruppen må arrangere en sosial sammenkomst en gang i mnd. Både i og utenfor sesongen. Minimum 8 ganger. Disse kan inneholde nesten hva som helst, men skal ikke ha noe med «egen» idrett å gjøre.
  • Alle lagene/treningsgruppene må gjennomføre minimum en overnatting i løpet av året. Gjelder ikke turneringer, konkurranser og treningsleirer.
  • Aktiviteter og tiltak i regi «ungdom i fokus» skal ikke medføre ekstra utgifter for utøverne.
  • Ledere må gjennomføre en ”medarbeidersamtale” med hver utøver i gruppa helt i starten av prosjektet og helt i slutten av prosjektet.
  • Hver utøver må også fylle ut et evalueringsskjema i begynnelsen og slutten av tiltaket.
  • Det vil bli krevd en skriftlig rapport i slutten av tiltaket.
  • Det vil bli krevd budsjett og regnskap for tiltaket.
  • Tilskuddets størrelse gjelder for en gruppe på min. 10 personer.
  • Trenere/ansvarlige for tiltaket forplikter seg til å delta på en årlig fellessamling som idrettsrådet innkaller til.
  • Alle lag som mottar tilskudd skal delta på en samling med aktiviteter i regi av Idrettsrådet i oktober/november.
  • De som ikke overholder forpliktelsene kan risikere å måtte refundere hele eller deler av tilskuddet. Laget/Treningsgruppen kan også miste mulighet for videre støtte.

 

Legg ved søknaden:

  • beskrivelse av laget/treningsgruppen
  • navnelister
  • detaljert årsplan som inkludere datoer for de ulike aktivitetene og overnattingen
  • styrevedtaket
  • budsjett for tiltaket

Idrettsrådets forpliktelser:

 • Idrettsrådet Stavanger forplikter seg til å arrangere en samling hvor trenerne/ledere knyttet til de aktuelle lagene kan utveksle erfaringer.
 • Arrangere en samling med aktiviteter for alle lag i oktober/november.

Tilskuddets størrelse:

 • Ved å forplikte seg til gjennomføring av overnevnte ytes inntil kr. 10 000,-. Det forutsetter en egenandel på minimum kr. 5000,- fra idrettslaget.

Periode:

 • august 2018 – juni 2019

Søknadsfrist:
1. juni

Søknadsskjema

[]
1 Step 1

Idrettslaget

Idrettslagets navnyour full name
Idrettslagets adresseyour full name
Postnummer og stedyour full name
Kontonummeryour full name

Kontaktperson

Navnyour full name
Mobilnummer

Laget / treningsgruppen

Gruppens navnyour full name
Antall deltakereyour full name
Beskrivelse av laget/treningsgruppenmore details
0 /

Vedlegg til søknaden

Navnelister

Fileupload
Last opp

Detaljert årsplan som inkludere datoer for de ulike aktivitetene og overnattingen

Fileupload
Last opp

Styrevedtak

Fileupload
Last opp

Budsjett for tiltaket (Budsjettmal)

Fileupload
Last opp

Søknadsfrist: 5.april

Previous
Next