Nytt idrettslag

Hvis du går med tanker om å starte et nytt idrettslag, eller gjenoppstarte et idrettslag som har vært nede en stund, er denne siden ment som en støtte i det arbeidet. Her vil du finne informasjon og noen nyttige tips på veien.

Aktuelle linker:

– Lovnorm for idrettslag
– Søknad om medlemskap/gjenopptak i Norges idrettsforbund

Gjennom disse linkene vil du finne de mest relevante opplysningene.

Konstituerende møte:
Den eller de som vil stille seg i spissen for å starte et nytt idrettslag, oppnevner blant de interesserte en komité som forbereder innkalling til konstituerende møte.
Til det konstituerende møtet settes opp en saksliste som inneholder:
– Åpning og orientering om bakgrunn for møtet.
– Idrettsgrener som laget vil ta opp.
– Vedtak om å stifte idrettslag.
– Navn på laget.
– Valg av tillitsmenn i samsvar med lagsloven.

Navn:
– vise at det er et idrettslag eller -klubb ved å bruke lag/klubb/forening i navnet
– være norsk, kan også være hentet fra mytologien
– utenlandske navn kan godkjennes unntaksvis i idretter hvor utenlandsk terminologi er vanlig
– helst referere til sted/område/kommune
– om laget gjennom sitt navn viser at det dekker flere kommuner, må det definere hvilken kommune som er hjemstedskommunen (kontaktutvalgsdeltagelse etc)
– være forholdsvis kort/enkelt/meningsfylt
– gi en troverdig og lettforståelig ramme omkring laget

Medlemsmasse ved oppstart:
For at et idrettslag skal tas opp, eller gjenopptas, må det ha et minimum av 12 – 15 medlemmer. Dette er det absolutte minimumsantallet hva medlemmer angår når det kommer til nytt idrettslag.

De overnevnte skjemaene fylles ut og sendes til Rogaland idrettskrets. Både postadresse og e-mailadresse finner en på søknadsskjemaet. Rogaland idrettskrets henter uttalelser fra det aktuelle særforbund, samt idrettsrådet i den kommunen laget tilhører. Hvis disse instansene støtter opprettelsen blir laget tatt opp i NIF.

Skroll til toppen
Rull til toppen