Kommunalt driftstilskudd

Her finner du informasjon om tilskuddsordningen «kommunalt driftstilskudd» samt søknadsskjema for ordningen. For enkelthets skyld vil man ved å søke om kommunalt driftstilskudd også automatisk søke om lokale aktivitetsmidler (LAM). Les mer om LAM under «Tilskuddsordninger» -> «Lokale aktivitetsmidler».

FRIST kommunalt driftstilskudd for lag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund – samordnet rapportering: 30.april 

Utvalget for kultur, idrett og samfunnsdialog vedtok 06. oktober 2021 nye retningslinjer for søknad om kommunalt driftstilskudd. 
 
Vedtak: «Tilskuddsordningen driftstilskudd til idrettslag forenkles ved at idrettslag nå slipper å søke om tilskuddet. Idrettsrådet henter ut nødvendig informasjon fra Norges Idrettsforbunds rapporteringssystem. Stikkprøver tas ved behov.»
 
Denne endringen trer i kraft fra og med 2022 og Idrettsrådet vil da hente ut nødvendige medlemsopplysninger fra samordnet rapportering. Dermed må alle idrettslag som er tilsluttet NIF melde inn medlemstall innen fristen for samordnet rapportering som er 30. april. Mer informasjon her: https://www.idrettsforbundet.no/digital/samrap/ 
 
Idrettslag bes også laste opp årsregnskap for foregående kalender år sammen med samordnet rapportering.
 
Medlemstallene vil også brukes ved tildeling av Lokale Aktivitetsmidler
 

FRIST kommunalt driftstilskudd for lag som IKKE er tilsluttet Norges Idrettsforbund: 5.april med søknadslinken og kriteriene nedenfor

 Generelt

Utvalget for kultur, idrett og samfunnsdialog vedtok 01.12.2021 nye alderskriterier for ordningen: «Utval for kultur, idrett og samfunnsdialog vedtar at ein frå og med 2022 endrar tildelinga av
driftstilskot til å gjelda for aldersgruppa 6 – 25 år » Kommunalt driftstilskudd kan dermed kun gis til idrettslag som driver aktivitet for barn og ungdom fra og med 6 år til og med det året de fyller 25 år. Søknadsfrist er ordinært 5.april.

Fordeling
Tilskuddet fordeles prosentvis blant idrettslagene i henhold til lagenes medlemstall for medlemmer i alderen 6 til og med 25 år.

Begrensning
Det kommunale tilskuddet kan ikke overstige idrettslagets egenandel, dvs. summen av innbetalt medlemskontingent og andre medlemsavgifter bokført i idrettslagets regnskap.

Det er kun betalt, personlig aktivt medlemskap som regnes med.

Vedlegg til søknaden
I tillegg til utfylt søknad på fastsatt skjema, skal søknaden om driftstilskudd vedlegges:

  1. Årsmøteinnkalling
  2. Signert årsmøteprotokoll av to valgte representanter fra årsmøtet
  3. Kontrollutvalgets beretning med signering
  4. Regnskap per 31.12 for foregående år signert av styret
  5. Årsmelding for foregående år signert av styret
  6. Medlemsliste, med navn og fødselsdato per 31.12 for foregående år (fødselsår kan også aksepteres)

TRYKK HER FOR SØKNAD

 

Scroll to Top
Rull til toppen