Kommunalt driftstilskudd

Her finner du informasjon om tilskuddsordningen «kommunalt driftstilskudd» samt søknadsskjema for ordningen. For enkelthets skyld vil man ved å søke om kommunalt driftstilskudd også automatisk søke om lokale aktivitetsmidler (LAM). Les mer om LAM under «Tilskuddsordninger» -> «Lokale aktivitetsmidler».

Generelt
Kommunalt driftstilskudd kan kun gis til idrettslag som driver aktivitet for barn og ungdom til og med det året de fyller 25 år. Søknadsfrist er 5.april.

 

Fordeling
Tilskuddet fordeles prosentvis blant idrettslagene i henhold til lagenes medlemstall for medlemmer til og med det året de fyller 25 år.

trener

Begrensning
Det kommunale tilskuddet kan ikke overstige idrettslagets egenandel, dvs. summen av innbetalt medlemskontingent og andre medlemsavgifter bokført i idrettslagets regnskap.

Det er kun betalt, personlig aktivt medlemskap som regnes med.

Vedlegg til søknaden
I tillegg til utfylt søknad på fastsatt skjema, skal søknaden om driftstilskudd vedlegges:

  1. Årsmøteinnkalling
  2. Signert årsmøteprotokoll av to valgte representanter fra årsmøtet avholdt mellom 01.01-31.03
  3. Signert revisorgodkjenning
  4. Regnskap per 31.12 for foregående år signert av styret
  5. Årsmelding for foregående år signert av styret
  6. Medlemsliste, med navn og fødselsdato per 31.12 for foregående år (fødselsår eller alder kan også aksepteres)

TRYKK HER FOR SØKNAD

Last ned oversikt over hvor mye tilskudd hvert enkelt idrettslag får i 2018. Beløpet utbetales i to omganger (i begynnelsen av juli og i begynnelsen av desember).

Rull til toppen