Nye kriterier for kommunalt anleggstilskudd

Utvalget for kultur, idrett og samfunnsdialog vedtok 02.02.22 nye retningslinjer for kommunalt anleggstilskudd.

Nye kriterier:

1. Anlegget det søkes støtte til må benyttes til idrettslig formål av søkerne.
2. Idrettslag som eier anlegg og/eller har sin primærtreningstid i kommunale anlegg med
tilsvarende funksjon er ikke tilskuddsberettiget.
3. Klubbhusene kategoriseres på følgende måte: Alle anlegg legges inn under en klasse
Klasse 1 – 1m2 – 100 m2
Klasse 2 – 101m2 – 250 m2
Klasse 3 – 251m2 – 500 m2
Klasse 4 – 501m2 –
4. Idrettsanleggene kategoriseres etter brutto driftskostnader, og inndeles i to klasser.
a) Idrettsanlegg som eies
b) Idrettsanlegg som leies.
5. Fordeling av midler tildeles ca. 1/3 til idrettslag som eier private klubbhus og ca. 2/3
av midlene til idrettslag som eier eller leier idrettsanlegg. (Ved en endelig tildeling for
2022, kan en tildele ut i fra et bestemt årstall, eller snitt i løpet av noen år).
6. Det blir gjort ei vurdering på om det er nødvendig for idrettslagene å søke fra år til år,
da tallene er forhåndsbestemt. Ved en eventuell søknad, trengs det i så fall bare en
bekreftelse på at tidligere areal på klubbhus fortsatt er det samme. Det blir gjort
justering hvert 4. år for å se om driftskostnader annet har endret seg.
7. Det vises ellers til Idrettsrådet sitt konkrete forslag til fordeling, samt at
Kommunedirektøren sikrer at alle idrettslag må søke før tildeling av midler i 2022, det
vises for øvrig til pkt. 6

Søknad for kommunalt anleggstilskudd har frist 15. mars: https://eskjema.stavanger.kommune.no/stavanger/1103_2 

Skroll til toppen
Rull til toppen